الرئيسية / ثقافة و اَراء / TIGGʷDI TIWY AYI TAMENNAWT (Omar LMEDDAM)
TIGGʷDI TIWY AYI TAMENNAWT (Omar LMEDDAM)

TIGGʷDI TIWY AYI TAMENNAWT (Omar LMEDDAM)

TIGGʷDI TIWY AYI TAMENNAWT (Omar LMEDDAM)

Ṭanja 1991: Ɛemmars ma ggʷdeɣ anict ggʷdeɣ rexdenni. Tuɣa ẓṛiɣ tt niɣ ggʷar ad tt ẓaṛɣ s mummu n tiṭṭawin inu; ttiṛeḍ maṛṛa aṛṛuḍ issaggʷaden. Tḥarc d ɣari s maṛṛa min teɛram d tizemmar. Tufa ayi necc aṛẓmeɣ as ul inu, trajiɣ tt s iɣallen innuṛeẓmen. Tamsart teddakkʷal ɣar umi issug Ṣeddam x Kwit. Tuɣa ɛad ḍeffareɣ tiɣuri inu deg usinan n usemdi n Ɛellal ALFASI di Ṭanja. Inna Kack wami tuɣa issawal x Ṣeddam i tuɣa itmenɣan aked Iran di sinta i tuɣa ɣar tessliɣ: « ssandwic i ɣa yecc awarni umnɣi aked Iran nettat d Kwit. » Nican iffeɣ manayenni, suya umi isugg x Kwit, nenna as maṛṛa idneɣ timegaza n Kack ffɣent d tidet. Wah Kack d agezzan, maca ura d ijjen ma izemmar ad tt yini minzi netta d lefqih. Lefqih war tiri d agezzan, minzi agezzan d lkafar. Nedyen as i Ṣeddam taxceft anict n tiddi n uxaṛṛeṣ nnes. Tegga as Mirikan amec inna unzi arifi: «icca aked wuccen ittru aked umeksa». Tenna as Kwit tucar ac anuten n pitrul, min trajid ɛad sugg xafs! Aqqa neɣ da ad xafc neḥḍa! Iṣur di texceft am uɣaṛḍa. Iwta deg afriwen nnes am umaddiw, iṣur isugg x Kwit, yuffu t id isess atay di Kwit tamaẓunt1 . Netta isugg x Kwit, necc tsugg d xaf tiggʷdi. Neccin imḥḍaṛen tusa neɣ d mina al jjinati wa nnas; nufa array nneɣ, minzi tiɣri tury aneɣ ɣar uzellif, suya neffeɣ ɣar wazzary ad nessɣuyy am iɣaṛḍayen i tuɣa innuffaren deg ifri sadu tmurt. Umi t sseqsan mayemmi isugg x Kwit, yarr d xafsen am wuccen nni iṭṭfen tixsi ad yecc umi t sseqsan mayemmi? Inna asen: therw ayi. Ṣeddam icca ssandwic, maca war tt yeffiẓ mseqqem, uca tbedd as di tmijja, tennuɣ as am u sennan deg aneɣ. Necc cciɣ kids tasarrawt war ma ad as arreɣ taynit. Tɣir ayi ttirareɣ waha, maca tiggʷdi twarat a tejjull dayi. Tqeṣṣ itt id ɣari nican; teqḍu d ɣari. Ṣeddam itett ibawen, necc tuffen dayi. Ṣeddam iszuggar accawen, necc arcgen dayi. Ṣeddam iɛeffes s iharkusen, necc rebbẓen dayi. Ṣeddam yuri sawen, necc sɣeṭṭaren ayi. Teggur d ɣari, aḍenḍen n iṣuṛaf nnes iccat aked tiyyita n wul inu, iḍḍuqquẓ deg imeẓẓuɣen inu. Tades d niɣ itades d, minzi netta war telli d awtem ura d tawtemt; neccin waha netraɣa xafs s wassaɣ n tewtemt. Tsaha d ɣari x ixfawen n tfednin, necc tadfeɣ di tmurt, tnuffureɣ deg ixf inu niɣ awarni ixf inu, mri ufiɣ iri dewleɣ d tiri inu, maca min ɣa nnuffareɣ di min di war tnuffaren? Niɣ tiri n tsallest ma unuffar niɣ? Ttiri ca n tiri di tsallest? Ḥarcen d 17 n iwanaken ɣar Kwit ad mmenɣen aked Ṣeddam ḥuma ad ssnufeslen Kwit zeg ufus nnes. Ṣeddam iṣṣuḍ deg anḍṛumen, iṭṭef kidsen taɣennant, itɣir as taryazt n Lyunidas n Sparta d tidet war lli d tinfas. Ssekkaren ttet akids, suggen xafs, rexdenni i tessenta tiggʷdi ad xafi tessij; tegg d xafi tuɛ zi awarni tɣemmar n ijdiren n wexxam. Tessewjad maṛṛa tixntrisin nnes zi tessaggʷad. Tsettef iɣuwas2 ijjen awarni i yijjen amec tuɣa tsettafen isnga n Ṣeddam iɣuwas nsen n usuggi nsen xafs. Yarr d xafsen netta iwaref Israil s isefḍawen n Skud. Nebbirreh neccin, tɣir aneɣ igga lemzeyyet. Maca netta igga ict n tezgelt temɣar, rexdenni tuɣa itsinya x tenfult n tmettant nnes. Yuffu aneɣ d ntemharad deg ammas n usarag n usinan n usemdi Ɛellal ALFASI. Ɣar umezwaru newta taquract, zi ssin nessenta ntunnuḍ deg usarag, nkessi di tzzugayin3 , ntekkʷar deg Mirikan d Israil. Dinni tuɣa axmi twaliɣ ca n tiṭṭawin ḥeṭṭant ayi zi laggʷaj, xensent tnuffarent awarni tiddi n imeḥḍaren. Uciɣ kids belli d nettat tessadas as d ɣari iṣuṛaf nnes war itejjin limar. Tṣuḍ d xafi ɣar imeẓẓuɣen zi laggʷaj, tṣeffaṛ ayi d, tjalla dayi. Inna ayi uyenni sennej i barqudji: « i cek min cek ideɛwen? Yak cek war tellid d aɛrab cek d maziɣ! Nitni qqaren Falistin ɛarabiya, i cek min d ac iruḥen? Ṣeddam isdurri x Kwit, nitni arezzun ad t ssufɣen, netta igga am uḥenjir ameẓẓyan yarni daysen ɛad iwaref Israil! ». Xaṛṛṣeɣ mseqqem aked uzelli inu, ufiɣ nican: necc tadfeɣ dḥur waha, maca, tuɣa yiwy ayi yeɣzar n usɛarreb, tuɣa neɣ neḍḍarɣer niɣ tuɣa neɣ netwala s tiṭṭawin n midden. Maca waxxa amenni tuɣa necc lebda fagdeɣ belli necc d maziɣ. Minzi tinmel di tmurt nneɣ d ict n tsirt zi tisar n usɛarreb; tarra ameḥḍar itɣir netta d aɛrab mahu zeg aɛraben s imant nsen, tinmel tessermed aneɣ ad ntwala tidet d axaṛṛiq, ad netwala axaṛṛiq d tidet, yinni yeggin war ggin, yinni war yeggin ggin, aɣarḍa yarna izem, izem iggʷed zeg uɣaṛḍa, 2+2=5, minzi inna tt Bigbrader amec inna Jurj Urwel deg ungal nnes 1984. Tinmel nneɣ teqqar ac di tmurt nneɣ days ict n tidet waha nettat tidet iqqar Bigbrader; inna ac neccin d aɛraben, iwa ṣafi d aɛraben, inna ac neccin nizwar, iwa qa nizwar waxxa nudef d d imeggura, inna ac udayen d isnga nneɣ iwa d isnga nneɣ waxxa neccin ɛemmars ma neẓṛa ca n wuday zzatneɣ. Maca rexxu nnuɣeɣ deg umirus, siɣiɣ di ticri deg ixaṛṛiqen, maca war ssineɣ mani d ayi ɣa teffeɣ. Nettat teḥḍa ayi d tesbaquqquc d dayi s tiṭṭawin war twiliɣ. Traja mermi d xafi ɣa tenḍu. Tedjhem ayi di min di txaṛṛiṣeɣ; uḍaṛebbi isqad itt id Bigbrader. Ufiɣ ixf inu jar tyuya n ifassen n imeḥḍaren; ijj n ufus itqarqab d xafi zeg yeffus nitni d ayt-islam, qqaren di tezzugayt nsen: « – Xaybar Xaybar ya Yahud jayc Muḥammed sa yaɛud!» Fus nneḍni itqarqab d xafi zi ẓelmeḍ iqqar di tezzugayt nnes: « – … Filistin ɛarabiya! » Ijjen iqqar akidi, inna ayi d s umaṛḍen: – Ṣṭem ṣṭem ya Ṣeddam ɛla rras d LMEDDAM ɛla rras d LMEDDAM! Iwa sekkar itt ad tecc lum. Waxxa ufiɣ ixf inu ssarwateɣ baṛṛa i uneḍṛaṛ, siɣiɣ deg usḥundart am uɣyul. War lli d amnus inu necc waha, maca azyen da n imeḥḍaren d imaziɣen, war ssineɣ ucan zi min zi uciɣ ura rid amenni, tḥaṛṛy iten tsirt n ussɛarreb. Ṣeddam itett aɛmud aṛẓin as ixsan, netta isniɛmir xafneɣ iɣeṭṭer d ijḍaḍ ibarcanen d yinni izegzawen s idehdihen. Maca necc ɛad war figdeɣ belli nnuɣeɣ deg umirus zi tfednin ar iri. Nettat tteḍṣa d xafi zeg uqemmum war ttwiliɣ, tmijja nnes ttesliɣ as deg alli innu teḍḍenḍun am unina n Lkanisa. Ṣureɣ jar iɣemzan n imeɣẓiẓẓa nnes war twiliɣ, maca ttaciɣ s unhac nnes deg uysum inu. Mwarafen jar asen s isefḍawen n tmessi, sqaden teylalin4 n umenɣi ad zzuzzarent lbumbat d isefḍawen x tudrin d yewdan. Aredjen Lɛiraq d Kwit d Ssaɛudiya. Isarail ɣir iḥada tt tesniɛmir tmetta s tiggʷdi, tettru tesɣuyyu am tḥenjirt nni tameẓẓyant itubuḍen x imarawen nnes. Nitni remsen as arnin deg uɣeyyez di Lɛiraq. Neccin di Ɛella ALFASI teddeɛleg dayneɣ tibbuhelya d umuzzar, uca neffeɣ ɣar baṛṛa d taɣennant i lmexzen; nmun d ahimur ɣar tewwart n usinan n usemdi, tuɣa nexs an nessuyur ict n ticri ar ummas n Ṭanja. Maca, wami niweḍ Kaṣabaṛaṭa, suggen d xafneɣ ipulisen d mxazneyya, bḍan ahimur nneɣ, sstewjen aneɣ manisma. Qqimen ṭṭawagen dayneɣ s sṭafitat deg izuray d yebriden. Rexdenni i ssentan tarjijen ayi iḍaṛen, weṭṭan ayi ifadden s tiggʷdi xafi d inyin x ijiman. Tuɣa ggʷar ad aneɣ irbeẓ ijj n ukamiyyun necc d yijjen tuɣa itarkkʷar akidi wami d nusa ad neẓwa ijj n webrid. Ifrinar xafneɣ, issenjem aneɣ x ubunt. Rexdenni axmi ẓṛiɣ tiggʷdi tesfarnin, minzi axminni kidi tuca belli aṛeẓmeɣ as tawwart ḥuma ad taf manis ɣa textutter ɣar waduf inu. Zi ssin d usawen uciɣ belli tudes ayi d s waṭṭaṣ, war teqqim tgarnes ayi d zi laggʷaj am x umezwaru, tessajja d xafi zi awarni icarcar d ijdiren, xminni tt barqeɣ txennes am tefrillas ḥuma war tt ẓaṛṛeɣ. Rexxu taciɣ akids tbuẓẓuṛ tiwa5 n wul inu, teccat taɣezdist traja abarrad n watay d tẓewḍa n trid. Uh tfu ttesliɣ ura i usuxret nnes iccat tamja deg aduf n tuṛa inu ituffen ixessyen! Tiwecca nnes zic wami ɛduɣ ɣar usinan n usemdi, ufiɣ tawwart teqqen minzi sbedden tiɣri, iweḍ ayi d ijj n uneɣmis ɣar umeẓẓuɣ belli anemhal6 issek ijj n lista i lmexzen days sa d mraw n yiswamen n yinni illan d imezwura zeg imeḥḍaren yessekkaren asalag7 . Inna ayi d ijj n umeḥḍar zeg yinni ssneɣ: – Ura d isem nnec aqqa t di lista. Arriɣ xafs s usqar axmi gnuɣ, axminni dayi yarceg axedmi deg uɛeddis inu, ickukkeḍ ayi uzellif, ssentiɣ tarjijiɣ am warɣen di texceft. Zi ssin d tsawent ssentiɣ tarrfeɣ tent8 , rexdenni i temmutti tiggʷdi d ayi iseṭren x wul inu ɣar walli inu, tewta din iẓewran ḥuma ad tessuyur guggu inu. Ṣeddam yarwer am uɣarḍa zi Kwit; iggur itett arekkʷuḍ, war yenni ar ami yiweḍ Beɣdad arami tuɣa ggʷar ad as awyen tamennawt, zi ssin issenta issutar zzaysen ad xafs sbedden asuggi nsen, maca nitni ayenni iwḍen thardazen days am ca n uceffar ṭṭfen t deg ugadaz itacar. Umi yiweḍ Beɣdad, mecḥal ikkin ɛad isbedden asuggi nsen arami t arẓin mseqqem war days jjin min di llan inadan, iṣṣuḍ netta anḍrumen, yeksi s ifassen nnes ɣar ujenna inna qa d necc i yarnan sa d mraw n iwanaken war zzayi iwyen walu. Uh! Amawal n yina itwaḍarn azellif ɣar iḍaṛen; attwarnu = tarnit, tarnit = attwarnu. Tameddit = azir, azir = tameddit. Iḍnnaḍ = tiwecca, tiwecca = iḍennaḍ… Maca min illan ɛad d imizi war izemmar ad yadef ɣar walli n utaras netta maṛṛa idneɣ nuca zi min zi yuca Ṣeddam ɣir netta isniɛmir xafneɣ amec maṛṛa xafneɣ sniɛmiren yinni xafneɣ inebḍen xminni tteggen ca n uẓenbiḍ yujar iten. Maca neccin neqqen tiṭṭawin nneɣ negga ixf nneɣ war neẓṛi walu, neṭṭef s ifassen nneɣ x imeẓẓuɣen nneɣ axmi war ntesli walu: axeyyeɣ = tumart, attwarnu = tarnit, tadimukratit = tadiktaturit. Ziɣenta shercen aneɣ neccin war nuci; narra s wudem ɣar deffar, narra s tdeynit ɣar zzat, iwa sekkar itt ad tecc lum. Tamcunt nni n tiggʷdi txareg ayi ṣṛimet i uqemmun n guggu inu, tesbardeɛ ayi tbarda x teqqim dinni, uca tessenta ttacem ayi deg iẓewran n walli inu s waccaren nnes i yessekkaran timessi s tiqqest. Tessewza ayi iḍeṣ tiṭṭ war tt tteqneɣ, dewlen imeẓẓuɣen inu tteslan i min yiggʷjen. Zi tmeddit ɣar tmeddit itmarni manayenni; minma ttesliɣ: zhir n ṭṭumubilat, niɣ zhir n ticri n yewdan niɣ awecwec jar imsebriden niɣ zhir ḥa n uṣemmiḍ, tɣir ayi d nitni id ɣari yusin ad ayi ṭṭfen ḥuma ad ayi ɣban di texxant awarni umi d ayi ɣa hardzen amentenna. Addad a yarni wami ssneɣ bell ameddukel inu A.M ṭṭfen t arddzent s urekkʷuḍ. Nniɣ as deg ul inu ṣafi teqḍu d ɣari ura d necc ad ayi ggen ḥarayensi-barrayensi. Tiggʷdi tarni deg ufuhret nnes, tesriwriw deg alli inu, tufa array nnes, tesɣuyyu, tegg tiɣarḍin sennej i tbarda d ayi tesbardeɛ. Tegga tameɣra deg alli inu. Necc ttaciɣ s uneẓbaṛ d tiqqest, ggʷar ad ayi ibedd wul. Tarna ayi tiggʷdi, ttwarniɣ, wḍiɣ sadu uḍar nnes, maca necc teggeɣ ixf inu d necc i yarnin amecnaw Ṣeddam. Ijj n uzir ttesliɣ i usqarqeb di tewwart, teffeɣ yemma ad texzar wi din, isseqsa tt id ijjen: – Da izeddeɣ Ɛumar LMEDDAM? Ickukkeḍ uzellif inu, turi d kidi tmessi zi tfednin n iḍaṛen ar ixf n uzellif, nniɣ as deg ul inu ṣafi ruḥeɣ days. Ssentiɣ tarjijiɣ, teṭṭef ayi d lɛurret. Tarra x wenni yemma: – Wah da i izeddeɣ. Min d as tarezzud? – Arezzuɣ akids ssiwleɣ waha. Traɣa d xafi yemma: – Ɛumar! A Ɛumar! Necc gnuɣ, ibedd ayi wawal deg imetmi. Smuneɣ igmamen n arrimet inu, ggiɣ maṛṛa min dayi d tizemmar, uca arriɣ xafs: – Ah. – Aqqa c Amezwar9 n lḥawma yarezzu akidc issiwel! – Waxxa aqqa ayi usiɣ d. Qameɣ iṣuṛaf, maca uciɣ aked iḍaṛen inu ẓeḍyen xafi axminni selɣen10 x tmurt, war nniɣ ar ami ɣars ffɣeɣ, umi days neṭṭḥeɣ inna ayi d: – Tiwecca niɣ xminni ɣa tawḍed as d ɣar lqayd ɣar temssugurt. – Mayemmi? – War teggʷed ca, akidc issiwel waha. – Waxxa uca ad aseɣ. «War teggʷed ca» nni i d ayi yejjin ad ggeɣ taryazt deg ixf inu ḥuma ad raḥeɣ ɣar taddart n Xlifa. Ma necc tuɣa ggiɣ war ssinn ttekkeɣ ɣir mara usin d ad ayi isin nitni nnit. Maca ruḥer s uḍaṛ inu, iffeɣ ayi mliḥ; issidef ayi ɣar qayd Umezwar, ixzar d dayi win, maca tidet tuɣa trajiɣ ḥa mermi xafi d ɣa yeqqarqeb s ca n umeḍḍaḍar. Yaṛẓem aqemmum nnes uca issenta iqqar d xafi zzabur, ɣar uneggar isseqsa ayi: – Mayemmi tzeggam deg usinan nwem? Qa tessned min teggem d mgal i uselgen. Ggiɣ taryazt, arriɣ xafs: – War neggi walu a mass inu d mgal i uselgen. Nbedd mgal i usuggi xef Lɛiraq waha; war narẓi, war newti, war nessecmeḍ. Inna ayi d: – Maṛṛa idneɣ aqqa neɣ aked Lɛiraq, maca war zzga. Twarat nneḍni war talles! Nniɣ as necc s umari axminni ṣafi uciɣ belli nejmeɣ i urekkʷuḍ: – Waxxa a mass inu ɛemmars ad alseɣ. Rexdenni ɛad i xafi tarsa cwayt zi tiggʷdi. Maca tidet tuɣa tiwy ayi tamennawt. Axminni tuɣa nnuɣeɣ jar iɣemzan n tamẓa, nettat teffeẓ dayi s tsar nnes tesneɣda dayi arami tuɣa ggʷar ad ayi teḥri am tmarraqt. Uḍaṛebbi ura d Ṣeddam tuɣa itarref itent umi tuɣa snusan twarrafen t s isefḍawen; arrin ajenna n Beɣdad isseynu s teylalin, ɣeṭṭrent id anẓar n lbumbat d lebraqi d iṣefḍawen. Ura d netta tuɣa war xafs itekk yiḍeṣ, tezdeɣ it tiggʷdi amec dayi tezdeɣ necc deg walli inu. Ataɣ d manayenni i t yejjin ad yarwer zi Kwit, ad isbedd amnɣi netta waha, ma nitni siɣin amenni tareddajen days arami t ssefruyen war ufin min ɣa aredjen, uca sbedden asuggi nsen. Arami daysen iɛjen ɛad ikaka belli ttiran zzays waha; rexxu iṣur di min d as nedyen, ura d necc ṣureɣ di min d ayi nedyen. Maca netta iẓẓuɣar aneɣ neccin akids ɣar mani war nessin, mani tbambast d tsallest tarrant tiri. Necc ẓẓuɣaren ayi yina da ɣar tbambast nneḍni mani ɣa ddareɣ necc d ijjen nneḍni s yilem nneḍni s umezruy d twengint nneḍni war lli inu ura n imiriwen11 inu. Ṭanja 12 2016. 1 Capitale 2 Asuget n uɣawas: plans 3 Asuget n tezzugayt : s taɛrbt ciɛar (شعار( 4 Asuget n teylalt: Ṭṭiyara (avion) 5 Sennej 6 Directeur 7 Iḍrab 8 Zeɛma sḥissifeɣ s tiggʷdi. 9 Lemqeddem 10 Leṣqen. 11 Asuget n umiru: lejdud

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى